Adam Turzo / Specimens / 8.4. - 14.5. 2023

Adam nezbiera kamene. Adam zbiera sklo. Adam taví sklo. Adam napodobuje kamene. Adamove kamene nenájdeme v prírode, tak isto ako v prírode nenájdeme Adamove umenie. Adamove kamene sú SPECIMENS. Špeci.
V Adamovej tvorbe sa často objavuje motív fúzie organického a neživého, trvanlivého a netrvanlivého materiálu. Touto fúziou akoby napodobňoval špecifické prírodné – chemické a fyzikálne procesy mutácie telies do kvázi-mimikier. Jeho tvorba je orientovaná v zásade spracovávaním technického materiálu a v procesoch samotnej výroby sa dotvára ich príbeh.

Kurátor: Tomáš Moravanský
Technická spolupráca: Lubomír Šurýn
Partneri projektu sú: Banská St a nica Contemporary, INSTITUT INSTITUT


Pod povrchom týchto procesov môžeme objaviť nenápadné, možno nie úplne vedomé komentáre k freudovským pojmom, ako je orálna či análna slasť v rámci vývojového obdobia dieťaťa. Kritickým a reflektujúcim východiskom je u Adama situácia jedinca u ktorého dochádza k transgresii, prejavujúcej sa hromadením materiálových rezíduí a ich pretváranie do artefaktov pomyselného zberateľského charakteru, fetišov (kamene, hmyz, pracovné nástroje) alebo súcen reprezentujúcich základné podmienky pre život (jedlo, domov). Atmosféru jedla môžeme nepriamo objaviť aj v aktuálnej prezentácii. Niektoré objekty vo výstave síce môžu nápadne pripomínať chlieb, mrazený porciovaný špenát, či rozvarený karfiolový prívarok, Specimens je však v prvom rade výstava autorských pseudo-morfných hornín a minerálov, upečených prevažne z nahromadeného skleneného polotovaru, parafrázou prirodzených tepelných procesov v prírode peci.
Ojedinelé procesy, ktoré v tejto výstave Adam Turzo napodobnil, sa z určitého pohľadu môžu technicky vyskytovať v prírode. Tie sa označujú ako tzv. pseudo-morfózne procesy. Predpona pseudo, podobne ako kvázi, zvyčajne zvykne otvárať možnosti kreatívnej interpretácii. Podobne by sa to isté dalo povedať, že to platí aj pri objektovo orientovanej ontológii, filozofickom prúde, kde si človek môže dovoľovať tvrdiť rôzne veci, naozaj odborne, ale o tom inokedy… Len teda okrajovo, je to zhruba moment, v ktorom si taký umelecký kurátor/ka môže dovoliť v kľude sebavedomo vystupovať napríklad aj v role petrografa/ky. Petrografia je odvetvie petrológie, ktoré sa zaoberá stavbou hornín, ich minerálnym zložením, štruktúrou a textúrou.
Väčšinou ju robia Petry a Petrovia.
úryvok z textu kurátora výstavy Tomáša Moravanského

Adam Turzo (*1992) je vizuálny umelec. Vyštudoval Ateliér skla na UTB v Zlíne a následne získal magisterský titul v Ateliéri kresby a grafiky na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Je členom medziodborového umeleckého zoskupenia INSTITUT INSTITUT. Vo svojej umeleckej praxi experimentuje v oblasti sochy, grafiky a kresby s ambíciou re-definovať vlastnosti, kvalitu, významy a naratívny potenciál materiálov v zaužívaných formách klasických médií. Výrazným momentom u Turzu je okrem záujmu o objekt a materiál aj práca s vytváraním prostredí s multi-senzorickým a často hap-tickým charakterom.

Projekt podporil formou štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

BANSKÁ ST A NICA  novinky  PARTER BSC 
07. apr. 2023